SATIŞ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI

 IN-SINK-ERATOR SATIŞ HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI

1      TANIMLAR

"Alıcı, siparişin verildiği kişi, firma, şirket veya kurum anlamına gelir. "Sözleşme, Malların tedariki için Alıcı ile Satıcı arasında yapılan yazılı anlaşma anlamına gelir. "Sözleşme Fiyatı" Mallar için Alıcı tarafından Satıcıya ödenecek fiyat anlamına gelir. "Mal", Sözleşmede tanımlanan malları (ve/veya varsa hizmetleri) ifade eder. "Satıcı, Emerson Electric U.K. Limited (şirket numarası 00855587) şirketinin bir bölümü olan InSink-Erator anlamına gelir. "Satıcı İştiraki", 1985 Şirketler Kanunu'nun 736 ve 736A Bölümlerinde tanımlandığı gibi Satıcının bağlı kuruluşları, holding şirketleri ve bu holding şirketlerinin tüm bağlı kuruluşları (Satıcı ile birlikte "Satıcı Grubu" olarak anılacaktır) ve Satıcı Grubunun, tüm oy haklarının (genel kurullardaki oy kullanma hakkı) %50'sini veya daha fazlasını taşıyan menkul kıymetlere doğrudan veya dolaylı olarak sahip olduğu veya bunları kontrol ettiği herhangi bir kişi anlamına gelir. "Hükümler ve Koşullar", bu belgede belirtilen hükümler ve koşullar anlamına gelir. "Dahil olmak üzere" ifadesine yapılan tüm atıflar, 'önceki terimin genelliği dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ve halel getirmeksizin' anlamına gelir. "EXW", "FCA", "CPT" ve Sözleşmede kullanılan diğer tüm teslimat koşulları, INCOTERMS'in o zamanki güncel versiyonunda kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır.

2      SÖZLEŞME

2.1     Tüm siparişler yazılı olmalıdır ve bu Hüküm ve Koşullara tabi olarak kabul edilmelidir. Alıcı tarafından ileri sürülen hiçbir hüküm veya koşul ve bu Hüküm ve Koşullarda açıkça yer almayan veya Satıcı tarafından Sözleşmenin bir parçasını oluşturması için açıkça yazılı olarak kabul edilmeyen hiçbir ifade, güvence, garanti veya diğer beyanlar Satıcı için bağlayıcı olmayacaktır.

2.2     Sözleşme, ancak Satıcının sipariş notunu kabul etmesiyle Alıcının siparişinin kabul edildiği tarihte (veya Satıcı, Alıcının siparişini başka şekilde kabul ettiğinde bir sipariş onayı verilmemişse) veya Sözleşmede öngörülen  tüm ön koşulların yerine getirildiği tarihte (hangisi daha sonra gerçekleşirse, "Yürürlük Tarihi") yürürlüğe girecektir.

2.3     Her iki taraf da yazılı olarak kararlaştırmadığı sürece Sözleşmede hiçbir değişiklik veya farklılık yapılmayacaktır. Bununla birlikte, Satıcı aşağıdaki hakları saklı tutar: (a) Mallarda küçük değişiklikler ve/veya iyileştirmeler yapmak; ya da (b) teslimattan önce sağlık ve güvenlik veya diğer yasa ve yönetmeliklere uyması gerektiğini düşündüğü herhangi bir değişikliği yapmak.

2.4     Satıcı, standart satış hüküm ve koşullarını önceden bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

2.5     Bu Hükümler ve Koşullar, Satıcının Alıcı ile iş yapmaya hazır olduğu yegane hükümlerdir ve bunlar Sözleşmeyi ve Satıcının Alıcıya yapacağı ilerideki tüm tedarikler için kullanılacaktır. Alıcı tarafından Satıcıya teslim edilen veya gönderilen herhangi bir satın alma emri veya benzeri belgede onaylanan, teslim edilen, atıfta bulunulan veya öngörülen veya yer alan hiçbir hüküm, koşul veya garanti Sözleşmenin bir bölümünü oluşturmayacaktır.

 

3      TEKLİF VE FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ

3.1     Satıcı, makul kontrolü dışındaki herhangi bir faktörden (döviz dalgalanması, para birimi düzenlemesi, görevlerin değiştirilmesi, işçilik, malzeme veya diğer üretim maliyetlerinde önemli bir artış ve Alıcının eylemleri veya ihmalleri dahil olmak üzere) kaynaklanan maliyet artışını Satıcıya yansıtmak için teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıya bildirimde bulunarak Malların fiyatını artırma hakkına sahip olacaktır.

3.2     Daha önce Alıcıya bildirimde bulunarak geri çekilmediği veya değiştirilmediği sürece, Satıcı tarafından verilen herhangi bir teklif, burada belirtilen süre içinde veya veriliş tarihinden itibaren otuz gün içinde herhangi bir süre belirtilmediği takdirde kabule açık olur. Teklif verilmediği durumlarda, Sözleşme Bedeli, Satıcının Alıcıya ait siparişi kabul ettiği tarihte Satıcının ilgili Mallar için verdiği liste fiyatı olacaktır.

3.3     Bu Hüküm ve Koşulların geri kalanına tabi olarak, fiyatlar Satıcının teklifinde (varsa) belirtilen süre içinde teslim edilmek üzere sabittir ve fiyatlara şunlar dahil değildir: (a) Katma Değer Vergisi; (b) Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer tüm vergiler, resimler, harçlar veya diğer benzer masraflar; (c) paketleme, navlun, sigorta ve yükleme/boşaltma ve EXW (fabrika teslimi) teslimatı Satıcının nakliye noktası esas alınarak hesaplanır. Ambalaj malzemeleri iade edilemez ve Alıcı, bunların yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere göre uygun şekilde imha edilmesini sağlayacaktır.

 

4      ÖDEME

Alıcı, mahsup, karşı talep veya herhangi bir türden stopaj olmaksızın (kanunen hariç tutulamayacağı yer ve ölçüde) ödemeyi Satıcı tarafından belirtilen para biriminde, vaktinde olmak bu yükümlülüğün esasını teşkil edecek şekilde, fatura tarihi temel alınarak ayın sonundan itibaren otuz gün içinde yapacaktır. Mallar, tahsilat için hazır oldukları Alıcıya bildirildikten veya Mallar sevk edildikten sonra, hangisi daha erken ise, herhangi bir zamanda faturalandırılacaktır. Hizmetler, ödenmemiş olarak aylık olarak veya daha erken ise, tamamlandıktan sonra faturalandırılacaktır. Satıcının diğer haklarına halel getirmeksizin, Satıcı, vadesi geçmiş tutarın tamamı ödenene kadar ödeme için vade tarihinden itibaren National Westminster Bank plc'nin (veya geçerli yasanın öngördüğü daha yüksek oran) temel borç verme oranının üzerinde herhangi bir vadesi geçmiş meblağ için %4 faiz tahsil etme hakkını saklı tutar. Alıcının Sözleşmeyi veya Satıcı veya Satıcı İştirakleri ile herhangi başka bir sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, Satıcı, ihlal giderilene kadar Sözleşmenin ifasını (sevkiyatın durdurulması dahil) askıya alma hakkına sahiptir.

 

5      TESLİMAT SÜRESİ

5.1     Satıcı tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, teslimat veya tamamlanma için belirtilen tüm süreler Yürürlük Tarihinden itibaren başlar ve bunlar yalnızca herhangi bir sözleşme yükümlülüğü içermeyen tahminler olarak değerlendirilecektir. Süre, Satıcının herhangi bir teslimat yükümlülüğünün asli sorumluluğu olmayacaktır.

5.2     Satıcının, Alıcı veya aracılarının eylemleri veya ihmalleri nedeniyle Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmesi gecikirse veya engellenirse (şartnamelerin ve/veya tam boyutlu çalışma çizimlerinin ve/veya Satıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine hızlı bir şekilde devam etmesi için makul olarak ihtiyaç duyduğu diğer bilgilerin sağlanmaması dahil), teslimat/tamamlanma süresi ve Sözleşme Bedeli buna göre ayarlanacaktır.

5.3     Alıcının herhangi bir eylemi veya ihmali nedeniyle teslimat gecikirse veya Malların sevkiyata hazır olduğu bildirilirse, Alıcı teslimatı almaz veya yeterli nakliye bilgilerini vermezse Satıcı, maliyeti Alıcıya ait olmak üzere Malları uygun bir depoya koyma hakkına sahip olacaktır. Malların depoya yerleştirilmesinin ardından teslimat tamamlanmış kabul edilecek, Mallardaki risk Alıcıya geçecek ve Alıcı Satıcıya buna göre ödeme yapacaktır.

 

6      MÜCBİR SEBEP

6.1     Sözleşme (Alıcının Sözleşme uyarınca Satıcıya ödemesi gereken tüm meblağları ödeme yükümlülüğü dışında), doğal afet, savaş, silahlı çatışma veya terör saldırısı, isyan, yangın, patlama, kaza, sel, sabotaj; hükümet kararları veya eylemleri (ihracatın veya yeniden ihracatın yasaklanması veya geçerli ihracat lisanslarının feshedilmesi veya iptal edilmesi dahil), iş gücü sıkıntısı, grev, lokavt veya ihtiyati tedbir dahil etkilenen tarafın makul kontrolü dışındaki herhangi bir koşuldan dolayı ifasının engellenmesi veya gecikmesi durumunda ve ölçüde, herhangi bir yükümlülük olmaksızın askıya alınacaktır. Satıcı, söz konusu belgeler zaman zaman tadil edilebileceğinden (Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Satıcının yerleşik olduğu veya ürünlerin tedarik edildiği yargı bölgesi dahil) gerekli lisansları veya yetkileri almadıkça veya yürürlükteki ithalat, ihracat kontrolü ve yaptırım kanunları, düzenlemeleri, emirleri ve gereklilikleri kapsamında genel lisanslar veya lisans istisnaları için kalifiye olmadıkça ve olmayana kadar, herhangi bir mal veya hizmeti (teknoloji veya bilgi dahil) tedarik etme yükümlülüğüne sahip olmayacaktır. Herhangi bir nedenle bu tür lisanslar, yetkiler veya onaylar reddedilir veya iptal edilirse veya bu tür geçerli kanunlarda, yönetmeliklerde, emirlerde veya koşullarda Satıcının Sözleşmeyi yerine getirmesini engelleyecek veya Satıcının makul kanaatine göre başka bir şekilde Satıcı ve/veya Satıcı İştirak(ler)ini geçerli yasalar, düzenlemeler, emirler veya gereksinimler kapsamında sorumluluk riskine maruz bırakırsa, Satıcı Sözleşme kapsamındaki bütün yükümlülüklerden sorumlu tutulmayacaktır.

 6.2     Taraflardan birinin, bu Maddede açıklanan nedenlerle yükümlülüklerini yerine getirmesi birbirini izleyen 180 takvim gününden daha uzun süre gecikmesi veya engellenmesi durumunda, taraflardan biri, diğer tarafa herhangi bir yükümlülük olmaksızın yazılı olarak bildirimde bulunarak Sözleşmenin daha sonra yerine getirilmemiş kısmını feshedebilir. Alıcı, devam etmekte olan herhangi bir işin makul maliyetini ve masrafını ödemek ve fesih tarihinde teslim edilen tüm Mallar için ödeme yapmakla yükümlü olacaktır.

 

7      TESLİMAT, RİSK VE MÜLKİYET

7.1     Mallar fabrika teslimi olarak (EXW) Satıcının tesislerine teslim edilecektir ve bir taşıyıcıya teslim edilmesi, Alıcıya teslimat olarak değerlendirilecek ve Satıcının taşıyıcı ayarladığı durumlarda, bir aracı tarafından Alıcı için yapılmış gibi muamele görecektir. Mallardaki risk, Satıcı tarafından nakliye masrafları ödenmiş olsa bile, Mallar Satıcının tesislerinden sevkiyat edilir edilmez veya tahsilat için hazır hale getirilir getirilmez Alıcıya geçecek ve Alıcı bu noktadan itibaren tüm risklere karşı sigorta sağlayacaktır. Satıcı tarafından ödenen tüm nakliye, paketleme ve taşıma masrafları Satıcının standart tarifeleri üzerinden yeniden tahsil edilecektir. Herhangi bir taşıyıcıya tesliminden sonra Malların sigortasından Satıcının sorumlu olduğu Sözleşmede açıkça belirtilmişse, söz konusu sigorta Satıcının standart tarifeleri üzerinden yeniden ücretlendirilecektir,

7.2     Satıcı kısmi teslimat yapabilir ve eğer durum böyleyse, her teslimat ayrı bir sözleşme teşkil edecek ve Satıcının herhangi bir veya daha fazla kısmı kendi şartlarına uygun olarak teslim edememesi, Alıcıya tüm Sözleşmeyi feshetme veya sözleşmeyi reddedilmiş sayma hakkı vermeyecektir.

7.3     Sözleşme Bedeli Satıcıya tam olarak ödenene kadar, Mallar Satıcının malı olarak kalacaktır.

7.4     Mallardaki mülk Alıcıya geçene kadar Alıcı, Malları Satıcının mütevelli temsilcisi olarak tutacak ve Malları Alıcının ve üçüncü şahısların mallarından ayrı tutacak ve onları uygun şekilde depolayacak, koruyacak ve sigortalayacak ve Satıcının malı olarak tanımlayacaktır. O zamana kadar Alıcı, Malları işinin olağan seyrinde yeniden satma veya kullanma hakkına sahip olacaktır (ancak bu tür bir yeniden satış, Satıcı için vekaleten değil, asaleten Alıcı tarafından yapılacaktır).

7.5     Malların mülkiyeti Alıcıya geçene kadar (ancak Malların hala mevcut olması ve yeniden satılmamış olması koşuluyla), Satıcı herhangi bir zamanda Alıcıdan malları Satıcıya teslim etmesini isteme hakkına sahip olacaktır ve Alıcı bunu derhal yapmazsa, Alıcı, Malların depolandığı herhangi bir yere girip Malları geri alma hakkına sahiptir.

7.6     Alıcı, Satıcının mülkiyetinde kalan Mallardan herhangi bir şekilde teminat yoluyla veya başka bir şekilde rehin veya herhangi bir şekilde ücret talep etme hakkına sahip olmayacaktır.

7.7     Alıcı, teslimatta Malları inceleyecek ve denetim sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir eksiklik, yanlış teslimat veya kusurları derhal Satıcıya bildirecektir. Teslimattan sonra 5 iş günü içerisinde eksiklikler, yanlış teslimat veya incelemede ortaya çıkabilecek kusurlar için hiçbir talepte bulunulamaz.

 

8      TESLİMAT SONRASI HATALAR

8.1     Satıcı, Sözleşmenin geri kalanına tabi olarak şunları garanti eder (i) Malların mülkiyet hakkını ve malların ipoteksiz kullanımını devretmek; ve (ii) Satıcı tarafından sağlanan hizmetler, tüm makul beceri, özen ve gerekli itina gösterilerek ve iyi mühendislik uygulamalarına uygun olarak yerine getirilecektir; ve (iii) teslimatta Malların tatmin edici kalitede olmasını sağlamak ve Sözleşme'nin Madde 2.3'üne tabi olarak, tüm önemli yönleriyle, söz konusu açıklama veya şartname ile uyumlu olduklarına dair bir açıklama veya şartname içeren durumlarda bunlara riayet etmek.

8.2     Satıcı onarım yoluyla veya Satıcının seçimine bağlı olarak, yedek parça teminiyle, uygun kullanım, bakım ve onarım altında, Satıcının veya Satıcının İştiraklerinin Sözleşme kapsamında tedarik edilen ve Satıcıya

bildirilen Mallarında görünen kusurları şu koşullarla onaracaktır: (i) Satıcının fiyat listesinde, ürün broşürlerinde ve www.insinkerator.com adresindeki web sitesinin uluslararası bölümünde (tümü zaman zaman değiştirildiği gibi) belirtilen garanti süresi içinde; veya (ii) ilgili Mallar için teslimatlarından sonraki ("Garanti Süresi") 24 takvim ayı içinde (sarf malzemeleri ve yedek parçalar için 90 gün) ve yalnızca kusurlu malzeme veya işçilikten kaynaklanan böyle bir garantinin belirtilmediği durumlarda, kusurlu ise Ürünler daima Garanti Süresi içinde Satıcının servis merkezi taşımacılığına ve sigorta ücreti önceden ödenmiş olarak iade edilir. Değiştirilen ürünler Satıcının malı olacaktır. Onarılan veya değiştirilen ürünler, orijinal Mallarla aynı şartlarda teslim edilecek veya toplanmaya hazır hale getirilecektir. Satıcı, Satıcı tarafından sağlanan ve söz konusu hizmetlerin tamamlanmasından sonraki 90 gün içinde Satıcıya bildirilen hizmetlerdeki kusurları düzeltecektir. Bu Madde uyarınca onarılan, değiştirilen veya düzeltilen mallar, Garanti Süresinin sona ermeyen kısmı için veya Alıcıya iade tarihinden itibaren 90 gün boyunca (veya servis durumunda düzeltmenin tamamlanması), hangisi daha sonra sona ererse, yukarıdaki garantiye tabi olacaktır.

 

8.3     Alıcı, tüm taleplerle (ayrıntılar talep üzerine Satıcıdan temin edilebilir) ilgili olarak Satıcının standart iade prosedürüne uymayı kabul eder. Satıcının iade politikasına uygun olarak Mallar Satıcıya veya onun aracısına iade edilip incelenene kadar hiçbir talep değerlendirilemez ve Satıcı, Alıcının bu politikaya uymadığı durumlarda hiçbir hak talebinden sorumlu olmayacaktır.

8.4     Satıcı tarafından Alıcıya yeniden satış için Satıcı İştirakleri dışındaki üçüncü taraflardan tedarik edilen mallar ve hizmetler, yalnızca asıl üretici tarafından verilen ek garantiyi taşıyacak ve Satıcının bunlarla ilgili yükümlülüğü, hiçbir durumda, ilgili üçüncü taraf tedarikçinin Satıcıya karşı taahhüt ettiği yükümlülüğü aşmayacaktır.

8.5     Madde 8.1'den 8.4'e kadar olan maddelere bakılmaksızın, Satıcı aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir kusurdan sorumlu olmayacaktır: makul aşınma ve yıpranma; Alıcı tarafından yapılan, döşenmiş veya belirtilen malzeme veya işçilik; Satıcının depolama, kurulum, çalıştırma veya çevre gereksinimlerine uyulmaması; uygun bakım eksikliği; Satıcı tarafından önceden yazılı olarak izin verilmeyen herhangi bir değişiklik veya onarım; veya izin verilmeyen yedek malzeme veya parçaların kullanılması. Satıcının bu tür kusurları araştırmak ve düzeltmek için yaptığı masraflar, talep üzerine Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı, kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin yeterliliği ve doğruluğundan her zaman tek başına sorumlu olacaktır.

8.6     Madde 11.1'e tabi olarak, yukarıda belirtilenler Satıcının yegane garantilerini ve Alıcının ihlali durumunda alıcının münhasır çözümünü oluşturur. İşbu Madde 8'de açıkça belirtilenler haricinde Mallardan herhangi biri ile ilgili olarak tatmin edici kalite, ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk veya başka herhangi bir konuya ilişkin açık veya zımni hiçbir beyan, garanti veya koşul geçerli olmayacaktır.

 

9      ALICININ EK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

9.1     Alıcı, Satıcının zaman zaman yazılı olarak açıkça onayladığı durumlar dışında Mallarla ilgili herhangi bir beyan, garanti, taahhüt veya diğer yükümlülüklerde bulunmayacaktır. Her halükarda Alıcı, Satıcı adına herhangi bir beyan, garanti, taahhüt veya diğer yükümlülükler verme hakkına sahip değildir ve bu gibi bir iddiada bulunmayacaktır.

9.2     Alıcı, Malları üçüncü şahıslara tedarik ederse, bu şekilde tedarik edilmeden önce malların (a) uygun şekilde test edilmesini; (b) tedarik edileceği bölgelerde yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uymak; (c) tedariki güvenlidir ve hatasızdır; ve (d) güvenli şekilde kullanımları için gerekli tüm talimatları içermelidir.

9.3     Alıcı, Alıcının talimatlarına veya şartnamelerine göre üretildiği veya tedarik edildiği veya Alıcı tarafından belirtilen veya tedarik edilen malzeme veya bileşenleri içerdiği ölçüde Mallardan sorumlu olacaktır. Alıcı, bu tür talimatların, şartnamelerin, malzemelerin ve bileşenlerin (ve bunların dahil edildiği Malların) sağlık ve güvenlik ve tüketicinin korunması için geçerli olanlar dahil olmak üzere tüm geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını sağlayacaktır.

9.4     Yürürlükteki yasanın gerektirdiği durumlar haricinde, Satıcının (i) yasalar tarafından "atık" olarak kabul edilmesi durumunda Malların veya herhangi bir parçasının veya (ii) Malların veya bunların herhangi bir yedek kısmının imhasında hiçbir sorumluluğu yoktur. Satıcının atık elektrikli ve elektronik ekipman mevzuatı, Avrupa Direktifi 2002/96/EC(WEEE) ve AB Üye Devletlerindeki ilgili mevzuat dahil olmak üzere yürürlükteki yasa gereği "atık" Malları veya bunların herhangi bir kısmını imha etmesi gerekiyorsa, Alıcı, yasaklanmadıkça Yürürlükteki yasaya göre, Satıcıya Sözleşme Bedeline ek olarak (i) Satıcının standart imha ücretini (tüm taşıma ve imha maliyetleri ve genel giderler için makul artış dahil olmak üzere) bu Malların elden çıkarılmasıyla ilgili olarak ödeyecektir.

 9.5     Alıcı, işbu Madde 9'un herhangi bir ihlalinden kaynaklanan tüm zararlara, yükümlülüklere, maliyetlere, hak taleplerine ve masraflara karşı Satıcıyı tazmin edecektir.

 

10     PATENT ETC. İHLAL

 

10.1   İşbu Madde 10'da belirtilen sınırlamalara tabi olarak Satıcı, Malların kullanımından veya satışından kaynaklanan Sözleşmenin oluşturulduğu tarihte verilmiş olan patentlerin, tescilli tasarımların, tasarım haklarının, ticari markaların veya telif haklarının ("Fikri Mülkiyet Hakları") ihlaline yönelik herhangi bir zarar ve makul masraflara ilişkin taleplere veya Alıcı’nın sorumlu olabileceği durumlara karşı Alıcıyı tazmin edecektir. Satıcı aşağıdaki durumlarda Alıcıyı tazmin etmekle yükümlü olmayacaktır:

(i)     bu tür bir ihlal, Satıcının, Alıcı tarafından oluşturulan veya verilen bir tasarım veya talimatı takip etmesinden veya Malların, Sözleşme tarihinden önce Satıcı tarafından belirtilmeyen veya Satıcıya açıklanmamış bir şekilde bir amaç için veya bir ülkede kullanılmış olmasından veya diğer herhangi bir ekipman veya yazılımla ilişkili veya birleşiminde olmasından kaynaklanır; veya

(ii)     Satıcı, Malları artık ihlal edilmeyecek şekilde Malları kullanmaya devam etme hakkını Alıcıya masrafı kendisine ait olmak üzere temin etmiş veya Malları yenilemiş veya değiştirmiştir; veya

(iii)     Alıcı, yapılan veya yapılacak herhangi bir talebi veya Alıcıya karşı tehdit edilen veya getirilen herhangi bir eylemi Satıcıya mümkün olan en kısa sürede yazılı olarak bildirmemiş ve/veya Alıcı, masrafları Satıcının kendisine ait olmak üzere, Satıcının ortaya çıkabilecek herhangi bir davanın ve talebin çözümüne yönelik tüm müzakereleri yürütmesi ve kontrol etmesine izin vermemiştir; veya

(iv)    Alıcının, Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın, bu tür bir talep veya işlemle ilgili olarak Satıcıya zararı olan veya zarar verebilecek herhangi bir kabulde bulunması; veya

(v)     Mallar, Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın değiştirilmişse.

 

10.2   Alıcı, kendisi tarafından veya onun adına oluşturulan veya verilen herhangi bir materyalin, tasarımın ve talimatın, Satıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal etmesine neden olmayacağını ve Satıcıyı bu garantinin herhangi bir ihlali sonucunda Satıcının maruz kalabileceği tüm kayıplara, yükümlülüklere, taleplere ve makul maliyetler ve masraflara karşı tazmin edeceğini garanti eder.

 

11     SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

11.1   Sözleşmenin başka herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, ancak 11.2 ve 11.3 numaralı alt-maddelere tabi olarak, Satıcı ve Satıcının İştirakleri ve onun ve onların yetkilileri, çalışanları, aracıları ve alt yüklenicilerinin bu Sözleşme altında veya onunla bağlantılı olarak veya bir ek sözleşmede maruz kalınan en fazla toplam sorumluluk taraflar arasında sözleşmenin ihlali, haksız fiil (ihmal dahil), yanlış beyan, yasal yükümlülüğün ihlali, kusursuz sorumluluk, hakların ihlali veya başka bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir durum hiçbir koşulda aşağıdakileri aşmayacaktır: (i) fiziksel mülkün kaybedilmesi veya hasar görmesi (Malların kendi kaybı hariç) veya sözleşmenin ihlali sonucu ölüm veya kişisel yaralanma için talebin ortaya çıktığı tarihten sonraki iş gününde British Financial Times'da gösterilen döviz kuru üzerinden $1,000,000 ABD Doları, pound sterline dönüştürülür (veya poundun Birleşik Krallık'ta yasal ihale olmaktan çıktığı yerde avro); ve (ii) diğer tüm durumlarda, Sözleşme Bedeli.

 

11.2   Sözleşmenin başka herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, ancak 11.3 Alt maddesine tabi olarak, ne Satıcı, ne Satıcının İştirakleri ne de onların yetkilileri, çalışanları, aracıları veya alt yüklenicileri bu Sözleşme uyarınca veya onunla bağlantılı olarak ya da herhangi bir ek sözleşme kapsamında aşağıdakiler için sorumlu olmayacaktır:

 

(a)     doğrudan veya dolaylı kayıp: (i) gelir; (ii) fiili veya beklenen kârlar (iii) beklenen tasarruflar (iv) iş (v) sözleşmeler (vi) saygınlık veya itibar (vii) veya verilerin zarar görmesi veya bozulması; veya

 

(b)     söz konusu kayıp veya hasar öngörülebilir veya tarafların umduğu şekilde olsun veya olmasın, her ne şekilde olursa olsun ve ister sözleşmenin ihlali ister sözleşmeden dolayı haksız fiil (ihmal dahil), yanlış beyan, yasal görevin ihlali, kusursuz sorumluluk veya hakların ihlali veya herhangi bir şekilde ortaya çıkan dolaylı, özel veya sonuç olarak gerçekleşen her türlü kayıp veya hasar.

 

11.3   Bu Sözleşmedeki veya herhangi bir ek sözleşmedeki hiçbir şey, Satıcının, Satıcının Bağlı Kuruluşlarının veya onun veya onların yetkililerinin, çalışanlarının, aracılarının veya alt yüklenicilerinin (i) dolandırıcılık, (ii) ihmallerinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma (1977 Haksız Sözleşme Şartları Yasasında tanımlanan ihmal dahil), (iii) bölüm 12 1979 Mal Satışı Yasası ya da bölüm 2 1982 Mal ve Hizmet Tedarik Yasası tarafından ima edilen şartların ihlali, veya (iv) bu tür bir yükümlülüğün sınırlandırılamayacağı veya hukuken hariç tutulamayacağı ölçüde hariç tutulmayacak veya hiçbir şekilde sınırlanmayacaktır.

 

12     YASAL VE DİĞER DÜZENLEMELER

 

12.1   Satıcının Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini etkileyecek herhangi bir kanun veya kanun hükmünde olan herhangi bir emir, yönetmelik veya tüzüğün Yürürlük Tarihinden sonra yapılması veya değiştirilmesi nedeniyle Satıcının yükümlülüklerinin artması veya azalması durumunda Sözleşme Bedeli ve teslimat süresi buna göre ayarlanacak ve/veya Sözleşmenin ifası uygun şekilde askıya alınacak veya feshedilecektir.

 

12.2   Alıcının personeli, Satıcının tesislerindeyken, Satıcının ilgili site düzenlemelerine ve Satıcının güvenlik, emniyet ve elektrostatik boşalma ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere makul talimatlarına uyacaktır.

 

13     YASALARA UYUM

13.1   Alıcı, Mallarla bağlantılı olarak zaman zaman değiştirilebilecek tüm geçerli ithalat, ihracat kontrolü ve yaptırım yasalarına, düzenlemelere, emirlere, lisanslara, yetkilendirmelere, genel lisanslara veya lisans istisnalarına ve gereksinimlerine ve aşağıdaki yerlerin dahil tüm teknoloji ve bilgilere ("İhracat Kontrolleri") uymayı kabul eder: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık ve Satıcının ve Alıcının yerleşik olduğu veya ögelerin tedarik edilebileceği yargı bölgeleri ve alınması üzerine geçerli olacak şekilde bunlarla ilgili her türlü lisans, yetkilendirme, genel lisans veya lisans istisnası gereksinimleri ve donanım, yazılım, hizmetler ve teknolojinin kullanımı. Alıcı hiçbir durumda bu tür donanım, yazılım veya teknolojiyi bu tür geçerli yasaları, düzenlemeleri, emirleri veya gereksinimleri veya bunlarla ilgili herhangi bir lisans, yetki veya lisans istisnasının gereklerini ihlal edecek şekilde kullanmayacak, devretmeyecek, serbest bırakmayacak, ihraç etmeyecek veya yeniden ihraç etmeyecektir. Ayrıca Alıcı, Satıcıyı veya herhangi bir bağlı kuruluşunu, aşağıdaki kişilere/kuruluşlara rüşvet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, uygunsuz ödemeleri yasaklayan ilgili yetki bölgesinin yasaları ve yönetmelikleri uyarınca ceza riskine maruz bırakmayacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul eder: herhangi bir hükümetin veya bir kurumun, aracının veya siyasi alt biriminin görevlilerine, siyasi partilere veya siyasi parti görevlilerine veya kamu görevi adaylarına veya bir müşteri veya tedarikçinin herhangi bir çalışanına. Alıcı, tüm geçerli yasal, etik ve uyum gerekliliklerine uymayı kabul eder.

 

13.2   Alıcı, BM, ABD, AB veya Birleşik Krallık yasaları kapsamındaki İhracat Kontrollerini ihlal eden herhangi bir mal veya hizmeti veya teknolojiyi veya bilgiyi kullanmayacağını, devretmeyeceğini, serbest bırakmayacağını, ihraç etmeyeceğini veya yeniden ihraç etmeyeceğini taahhüt eder.

 

14     TEMERRÜT, İFLAS VE FESİH

Satıcı, sahip olabileceği diğer haklara halel getirmeksizin, Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi şu durumlarda tamamen veya kısmen derhal feshetme hakkına sahip olacaktır, (a) Alıcı Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülük hakkında temerrüde düşerse ve Satıcının temerrüdün varlığını yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yükümlülüğünü yerine getiremezse, ya makul bir süre içinde düzeltilebiliyorsa bu tür bir temerrüdü düzeltmek için ya da temerrüt bu süre içinde makul bir şekilde düzeltilemiyorsa, temerrüdü gidermek için böyle bir önlem alınması veya (b) Alıcı ile ilgili bir İflas Olayının meydana gelmesi durumunda. Alıcı ile ilgili olarak "İflas Olayı" aşağıdakilerden herhangi biri anlamına gelir: (i) Alıcının alacaklıları toplantısı veya Alıcı tarafından veya Alıcı tarafından teklif edilen veya onun ile ilgili olarak alacaklılarıyla veya alacaklıları yararına yapılan bir düzenleme veya anlaşma (İflas Kanunu’nda tanımlanan gönüllü bir düzenleme dahil olmak üzere); (ii) Alıcının varlıklarının tamamı veya önemli bir kısmı üzerinden alınan veya uygulanan (ve yedi gün içinde tahliye edilmeyen) herhangi bir haciz, icra veya başka bir işlemin mülkiyetini alan veya atanan bir sorumlu, icra memuru, idareci kayyım, yönetici veya benzeri kişi; (iii) Alıcının 1986 yılı İflas Kanunu'nun 123. maddesi kapsamında ticari faaliyetlerini sürdürmeyi bırakması veya borçlarını ödeyememesi; (iv) Alıcı veya direktörleri, alacaklı veya nitelikli değişken gayrimenkul rehininin sahibi, bir yönetici atama niyetlerini bildiren veya mahkemeye bir yönetici atanması için başvuruda bulunan kişi; (v) Alıcının idaresi veya tasfiyesi, iflası veya feshi için sunulan (ve 28 gün içinde iptal edilmeyen) bir dilekçe veya alınan bir karar veya verilen bir emir; veya (vi) Alıcıyla ilgili olarak, şirketleştiği veya yerleşik olduğu veya iş yaptığı ya da varlıklarının bulunduğu herhangi bir yargı alanında yukarıdakilerden herhangi birine benzer bir olayın meydana gelmesi.

 

15     MUHTELİF

15.1   Satıcının Malların bir parçası olarak yazılım sağlaması veya sahada iş yapması durumunda, Satıcının yazılım tedarikine ve/veya saha çalışmasına ilişkin standart hüküm ve koşulları, bu Hüküm ve Koşullara ek olarak söz konusu tedarik veya iş için geçerli olacaktır. Bu hükümlerin suretleri talep üzerine Satıcıdan temin edilebilir.

 

15.2   Taraflardan biri tarafından söz konusu feragat yazılı olarak ifade edilmediği ve imzalanarak bağlı olunmadığı sürece herhangi bir ihlal veya temerrüt veya bir hak veya çareye ve herhangi bir işleme ilişkin feragat, diğer herhangi bir ihlal veya temerrütten veya başka herhangi bir hak veya çareden sürekli bir feragat teşkil etmez.

 

15.3   Sözleşmenin herhangi bir Maddesi, Alt maddesi veya diğer hükmü herhangi bir kanun veya hukuk kuralına göre geçersiz ise, söz konusu hüküm, yalnızca bu kapsamda, Sözleşmenin geri kalanının geçerliliğini etkilemeksizin ihmal edilmiş sayılacaktır.

 

15.4   Alıcı, Satıcının önceden yazılı onayı olmadan bu Sözleşme kapsamındaki haklarını veya yükümlülüklerini devretme, emanet etme veya başka şekilde devretme hakkına sahip olmayacaktır.

 

15.5   Satıcı sözleşmeye esas olarak girer. Alıcı, Sözleşmenin gereği gibi yerine getirilmesi için yalnızca Satıcıyı gözlemlemeyi kabul eder.

 

15.6   Sözleşme, her ne şekilde olursa olsun, Malların Uluslararası Satış Sözleşmelerine İlişkin 1980 Viyana Sözleşmesinin bu tür yasaları üzerindeki herhangi bir etkisi hariç olmak üzere İngiltere yasalarına göre yorumlanacaktır. Sözleşmeden doğan tüm uyuşmazlıklar İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır,

 

15.7   Sözleşme Maddelerinin ve paragraflarının başlıkları sadece yol gösterme amaçlıdır ve bunların yorumlanmasını etkilemeyecektir.

 

15.8   Sözleşme ile ilgili tüm bildirimler ve talepler yazılı olmalıdır (faks, e-posta ve diğer benzer iletişim araçlarını içerecektir).

 

15.9   Söz konusu maddede belirtilen kişiler tarafından uygulanabilecek Madde 11.1'in yararı dışında, Sözleşmeye taraf olmayan bir kişinin 1999 tarihli Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) Yasası uyarınca Sözleşmenin herhangi bir şartını uygulama hakkı yoktur.

 

15.10Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi, bu fesih tarihinde veya sonrasında açıkça veya dolaylı olarak yürürlüğe girmesi veya yürürlükte kalması amaçlanan Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yürürlüğe girmesini veya yürürlükte kalmasını etkilemeyecektir.